برایان تریسیزندگی درست مثل سلف سرویس است، همه کاره خود تویی!